Veljati je začela sprememba zakona o dohodnini, ki vključuje bistveno zahtevo KGZS

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4ZDoh-2P, ki je bil sredi julija sprejet v Državnem zboru, že za leto 2015 širi seznam dohodkov, ki so za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost oproščeni plačila dohodnine, ter z letom 2016 ukinja obveznost vodenja računovodstva.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) se je spomladi odločila, da pristopi k zbiranju podpisov volivk in volivcev za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Predsednik Državnega zbora RS je pobudo sprejel in določil 60 dnevni rok za zbiranje podpisov podpore, ki je potekel 25. maja 2015.

Zbrano je bilo zadostno število podpisov (več kot 5.000) za začetek zakonodajnega postopka. Medtem je svoj predlog spremembe zakona pripravila še Vlada RS.

Bistvena razlika med njima je bila, da se je KGZS zavzemala za ukinitev obveznega vodenja računovodstva kmečkih gospodinjstev, ki v povprečju preteklih dveh let presegajo 7.500 evrov pavšalnih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (t.j. katastrskega dohodka in obdavčljivih subvencij), medtem ko se vladni predlog s to pobudo ni strinjal.

Na seji Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora, ki je potekala 23. junija 2015, sta bila obravnavana oba zakona in nastal je t.i. hibrid, ki je vključeval bistveno zahtevo KGZS in je bila s strani članov odbora tudi izglasovana. Državni zbor je spremembo zakona potrdil 13. julija, v Uradnem listu je bila objavljena 24. julija 2015.

S spremembo zakona se širi nabor dohodkov, povezanih z osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo (to so le tiste dejavnosti, ki so obdavčene na podlagi katastrskega dohodka), ki so oproščeni plačila dohodnine. Že doslej so bili plačila dohodnine oproščeni dohodki iz opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev v okviru strojnih krožkov, kmetijsko-okoljska podnebna plačila, plačila za ekološko kmetovanje, plačila v okviru območji Natura 2000, plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), plačila za dobrobit živali, plačila za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov, plačila pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji (investicijske podpore), izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, za denarno pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče, plačila za vodenje knjigovodstva FADN ter pavšalni dohodek do 40 čebeljih panjev. S spremembo Zakona o dohodnini se bo z letom 2015 oprostitev plačila dohodnine priznavala še za odškodnino za škodo, ki jo povzročajo prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste, podpore za sheme kakovosti ter plačila za zeleno komponento. Zaradi vključitve plačil za zeleno komponento med dohodnine oproščene dohodke bo davčna osnova za neposredna plačila, ki so sicer obdavčena, nižja za približno 30 %.

Najpomembnejša pridobitev spremembe Zakona o dohodnini je ukinitev praga za obvezni vstop v računovodstvo. S 1. januarjem 2014 so morala kmečka gospodinjstva, ki so v povprečju dveh zaporednih predhodnih let presegla 7.500 evrov pavšalnih dohodkov, začeti davčno osnovo ugotavljati na podlagi računovodstva (na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) oziroma na podlagi vodenja evidenc za davčne namene (na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov).

Odslej se bodo kmečka gospodinjstva za tak način ugotavljanja davčne osnove odločala zgolj prostovoljno in ne več kot obvezniki. Zaradi preprečitve morebitnih zlorab se bo lahko za vodenje računovodstva oziroma evidenc za davčne namene odločil le kmet, ki je hkrati tudi zavezanec za davek na dodano vrednost. Tisti, ki so postali z letom 2014 ali 2015 obvezniki, bodo lahko s 1. januarjem 2016 ponovno prešli na ugotavljanje davčne osnove na podlagi katastrskega dohodka, za leto 2015 pa bodo morali do konca marca 2016 še pripraviti davčni obračun.

Finančna uprava RS je zagotovila, da bodo vsi zainteresirani o potrebnih postopkih za spremembo načina ugotavljanja davčne osnove pravočasno obveščeni. Kdor pa se je za računovodstvo odločil prostovoljno, mora v sistemu ostati najmanj pet koledarskih let.