Kratka predstavitev KGZS15-letnica2
Strokovne službe KGZS
Kmetijsko-gozdarski zavodi
Poudarki 15 let

 

Javna služba kmetijskega svetovanja

Kmetijsko svetovanje je nekoč pomenilo prenos znanja kmetijam za povečevanje obsega pridelave hrane. Danes kmetije iščejo znanje, ki se prilagaja zahtevnostni ravni posamezne kmetije, glede na njene možnosti, kijih ima znotraj danega okoljskega, tehnološkega in kadrovska okvira, trga, okolja in zakonodaje. Kmetijski svetovalci opravijo letno več kot 2000 predavanj, več kot 100.000 osebnih svetovanj ter vnesejo okrog 60.000zbirnih vlog za ukrepe Skupne kmetijske politike (SKP). Pri izvedbi ukrepov SKP je javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) pomembna vez med državo in upravičenci.Služba nudi strokovno in tehnično podporo pridelovanju več kot 500 društev, združenj in zvez s področja kmetijstva. Kmetijski svetovalci so od leta 2008 do leta 2014 za potrebe navzkrižne skladnosti svetovali tri do štiri tisoč kmetijam letno, JSKS pa nudi tudi stalno strokovno podporo kmetom pri načrtovanju razvoja kmetij in investicij s pomočjo nepovratnih sredstev iz ukrepov SKP kot so pomoč mladim prevzemnikom kmetij, sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, povečanje gospodarske vrednosti gozdov, dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in ukrepi, ki podpirajo razvoj dopolnilnih dejavnosti ter diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.

 Javna služba strokovnih nalog v živinoreji

Z izvajanjem strokovnih nalog javne službe v živinoreji se rejcem zagotavlja ustrezna podpora, saj mesečno dobivajo informacije o dogajanjih v njihovih čredah, lete jim služijo za izboljšanje upravljanja in s tem povezanega povečanja prireje mleka ter mesa. Služba vsako leto izvede okoli 730.000 mlečnih kontrol, 7.300 nadkontrol, 116.000 preveritev porekel in bioloških testov, oceni nad 11.000 prvesnic in bikovskih mater, za direktni in progeni test pa odbere več kot 400 bikcev. Za panogo je pomembno spremljanje razmer na področju živinoreje in predlaganje strokovnim službam ter rejcem sprejem ustreznih ukrepov za dosego čim boljših ekonomskih učinkov pri reji živali, ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali, kot tudi vsebina zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje, kjer imajo aktivnosti strokovnjakov pomembno vlogo.Glavna usmeritev delovanja zaposlenih v službi je usmerjena v zagotavljanje ustrezne pomoči priznanim rejskim organizacijam in drugim priznanim ter odobrenim organizacijam v živinoreji (izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji) z namenom doslednega in učinkovitega izvajanja strokovnih nalog za potrebe izvajanja rejskih programov.

Služba za gozdarsko svetovanje

Predlogi članov in voljenih organov so od ustanovitve zbornice naprej podlaga za sooblikovanje gozdarske politike ter zakonodaje. Problematika lovske zakonodaje, zmanjšanje škod po divjadi in zvereh, naraščanje naravovarstvenih omejitev, porast nabiralništva in napoved novih davščin so najbolj pereče teme, kjer so zahteve lastnikov gozdov jasne. Na področju certifikacije gozdov je zbornica nosilec PEFC certifikacije ter regijski predstavnik za Slovenijo z več kot 500 člani, ki imajo v lasti okoli 20.000 ha gozdov. To je tudi primarna aktivnost zaposlenih strokovnjakov na področju gozdarstva. Odkup PEFC certificiranega lesa se povečuje zaradi vse bolj naraščajoče potrebe lesne in papirne industrije po lesu, ki dokazano izvira iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem. Pomembne so tudi aktivnosti pri pripravi in izvajanju Programa razvoja podeželja. Pri svetovanju služba zagovarja obravnavanje kmetije kot ekonomske celote, kar je možno doseči s celostnim svetovanjem, vključno s pomočjo lastnikom gozdov pri organizaciji prodaje lesa ter organizaciji sečnje in spravila v mali posesti. Od službe se pričakuje krepitev ekonomskega dela v prihodnjem obdobju, zato je pomemben predlog zbornice, da se zagotovi sredstva za dodatno svetovanje in pomoč lastnikom gozdov na ekonomskem področju.

Pravno svetovanje

Ena pomembnejših storitev, ki jih zbornica nudi svojim članom, je brezplačno pravno svetovanje. Dandanes živimo v čedalje bolj normirani družbi in tudi v kmetijstvu se stalno povečuje potreba po poznavanju predpisov. Kmetje in drugi člani zbornice so tako kot vsi državljani del različnih postopkov. V preteklosti je še zlasti na podeželju veljalo, da se dve stranki lahko vse dogovorita in to potrdita s stiskom roke, danes pa je treba pri sklepanju poslov dobro poznati predpise in zaščititi svoje interese. Plačilna nedisciplina se žal širi tudi na področje kmetijstva. Prav tako se vsako leto dopolnjujejo pravila glede pridobivanja sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, kjer je še posebej pomembno poznavanje zakonodaje, tako pri oddaji vloge kot pri reševanju morebitnih zapletov. V praksi se pravno svetovanje lahko odraža v preprostih usmeritvah, kam se obrniti, da se lahko uredi želeno, ali pa v pripravi zahtevnejših pisnih mnenj, konkretnih pritožb ali tožb. Letno se opravi prek tisoč svetovanj, ki za člane predstavljajo prihranek časa, denarja in kvaliteten izdelek zaradi poznavanja specifičnosti kmetijske problematike. Letno se povprečno članom pomaga v več kot 200 upravnih in sodnih postopkih, več kot 800 osebnih, telefonskih ali pisnih pravnih svetovanjih.

Promocija in informiranje

Zbornica je imela že od ustanovitve dalje enega temeljnih ciljev, in sicer promocijo slovenskega kmetijstva in podeželja. S svetovanjem, izobraževanjem, organizacijo dogodkov, sodelovanjem na sejmih, raznimi spletnimi projekti in obveščanjem je pripomogla k dvigu ugleda kmetijstva v javnosti. Predvsem je s svojim delovanjem pripomogla k temu, da ponovno narašča zanimanje za kmetijstvo med mladimi. Zbornica je bila in bo še naprej povezovalni člen med mestom in podeželjem, hkrati pa so nekatere prireditve, kot je recimo Podeželje v mestu, pomenile prvi korak k bolj tržni usmeritvi slovenskih kmetij. Zbornica je namreč opravila tudi pionirsko vlogo pri osveščanju in izobraževanju slovenskih kmetij, kako se bolj tržno obnašati in se tako še bolj približati kupcu. Mnogim članom je zbornica prav prek teh in drugih prireditev omogočila prvi stik s kupci. Tako zbornica spleta vezi od njive do mize, med kupci in prodajalci, med drugim tudi prek spletne strani Kupujmo domače. Pomemben del nalog zbornice je tudi obveščanje slovenske javnosti o pomenu slovenskega podeželja za razvoj Slovenije kot celote. Glasilo Zelena dežela, različne spletne strani, spletna televizija Zelena dežela, radijske in televizijske oddaje, prispevki v časopisih ter prisotnost na socialnih omrežjih, novinarske konference, izjave za javnost in druge medijske aktivnosti so del obveščanja članov ter splošne javnosti o delovanju zbornice.