Povrnitev trošarine za gorivo ob sanaciji gozdov

| Objavil: | Kategorije: Novice

trosarine4Lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov (fizične osebe) imajo rok za oddajo zahtevka za povrnitev trošarine za gorivo do 31. marca, na obrazcu TRO-AŽ.

V letošnjem letu se lahko za gozdove, ki so bili poškodovani po žledolomu, uveljavlja višja vrednost in sicer po razredih poškodovanosti: 140 l/ha za poškodovanost nad 17 % do vključno 40 %, 270 l/ha za nad 40 % do vključno 60 % in 380 l/ha za nad 60 % poškodovanostjo. Delež poškodovanosti gozdov lahko lastniki izvedo na občini.

Zahtevek za povečano količino pogonskega goriva, ki se ga je porabilo za sanacijo poškodovanih gozdov se vlaga glede na dejansko porabo.

V kolikor poda upravičenec na obrazcu višjo količino bo FURS verjetno odobril zahtevek le v višini, ki je skladna s stopnjo poškodovanosti v uradni evidenci. V kolikor lastnik gozda meni, da je dejanska poškodovanost višja od ocenjene, ima po izdaji odločbe možnost pritožbe, pri čemer pritožbi priloži ponovno oceno poškodovanosti, ki jo opravi Zavod za gozdove Slovenije.

Ob dejstvu, da je sanacija žledoloma še pod polovico realizirane, je KGZS predlagala Ministrstvu za finance povišanje normativne porabe za pogonska goriva s 15 l/ha na 60 l/ha za leto 2016.