Kratka predstavitev KGZS15-letnica2
Strokovne službe KGZS
Kmetijsko-gozdarski zavodi
Poudarki 15 let

 S tem, ko je zbornica ob ustanovitvi prevzela ustanoviteljske pravice nad osmimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in soustanovila Zavod za certifikacijo gozdov in Zavod za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu sta se združili stroka in praksa. Člani zbornice, uporabniki storitev, so dobili neposreden vpliv na delo strokovnih služb, strokovne službe pa neposredno povezavo s kmeti.

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

KGZS – Zavod Celje nadaljuje delo Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji ter gozdarstva in ribištva. Zavod deluje na območju štiridesetih občin v Savinjski in Koroški statistični regiji.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

KGZS – Zavod Kranj je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske Kranj, iz katerega je v novonastali zavod v okviru KGZS prešla služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji. Kmetijska svetovalna služba pa je ob ustanovitvi KGZS – Zavoda Kranj v letu 2001 prešla iz Kmetijskega zavoda Ljubljana. Zavod deluje na območju Gorenjske, na območju petih upravnih enot in 18-ih občin.

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

KGZS – Zavod Ljubljana je ob ustanovitvi KGZS nastal iz takratnega Kmetijskega zavoda Ljubljana. Danes zavod deluje na območju osrednje Slovenije, Zasavja, zahodne Dolenjske in dela Notranjske, kar pomeni, da pokriva 13 upravnih enot in 38 občin.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

KGZS – Zavod Maribor je pričel delovati leta 1894 kot poskusni in kontrolni zavod z imenom Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja. V sedanji obliki deluje od leta 2001. Zavod v okviru javne službe izvaja javno službo kmetijskega svetovanja.

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

KGZS – Zavod Murska Sobota je ob ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije nastal iz takratnega Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje Murska Sobota. KGZS – Zavod Murska Sobota deluje na območju celotnega Pomurja, in sicer na območju štirih upravnih enot in 27 občin.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

KGZS – Zavod Nova Gorica, z več kot 100-letno tradicijo strokovnega dela na področju kmetijstva, predstavlja pomemben člen v kmetijski pridelavi in razvoju podeželja na celotni Primorski, ki zajema območje 24 občin.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

KGZS – Zavod Novo mesto je bil ustanovljen 1. Junija 2001 za izvajanje nalog na področju kmetijskega svetovanja ter kontrole in selekcije v živinoreji na območju Dolenske, Posavja in Bele krajine. Živinorejsko veterinarski zavod Novo mesto bil ustanovljen leta 1959 iz Veterinarske bolnice Novo mesto, leta 1962 je bil preimenovan v Kmetijski zavod Novo mesto.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

KGZS – Zavod Ptuj je nastal iz Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj, začetki strokovnega dela na Ptujskem pa segajo v leto 1953, ko je bila ustanovljena Okrajna veterinarska ambulanta Ptuj.

Inštitut KON-CERT Maribor

KGZS je soustanoviteljica Zavoda Inštitut KON-CERT Maribor. Osnovno poslanstvo zavoda je izvajanje kontrol in certificiranja, po zahtevah standarda in predpisov, zagotavljanje sledljivosti postopkov pridelave in predelave, večanje odgovornosti pridelovalcev oziroma predelovalcev v procesu proizvodnje oziroma predelave živil in krepitev zaupanja potrošnikov v pridelke oziroma živila, pridelana po certificiranih postopkih.

Zavod za certifikacijo gozdov

KGZS je soustanoviteljica Zavoda za certifikacijo gozdov, ki je bil kot zaseben, neprofiten zavod ustanovljen leta 2004 in je nacionalni predstavnik PEFC (Program za potrditev certifikacije gozdov) za Slovenijo ter lastnik Slovenske sheme za certifikacijo gozdov. V Sloveniji ima individualen certifikat za sledljivost lesa 18 podjetij, kar predstavlja 40 % rast glede na leto 2013. Na področju certifikacije gozdov se je regijski certifikaciji pridružilo nad 400 lastnikov z okoli 17.000 hektari gozdov.